skip to main content skip to main menu skip to cookiewall
 

Zoek in onze collectie

Nieuwe en bijna nieuwe A-merken. 62 auto's in voorraad | 0 favorieten

Header-HAI-blauw-1266x306-Logo (2).jpg

Coo­kie sta­te­ment

Hol­land­se Au­to Im­port Mij. BV – Rijns­burg (HAI)

HAI BV maakt ge­bruik van coo­kies. In de­ze coo­kie­ver­kla­ring wordt aan­ge­ge­ven op wel­ke wij­ze coo­kies wor­den ge­plaatst en uit­ge­le­zen van uw com­pu­ter en rand­ap­pa­ra­tuur. Hier­in zal ook aan­ge­ge­ven wor­den voor wel­ke doel­ein­den de ver­za­mel­de in­for­ma­tie via coo­kies wordt ge­bruikt. We ra­den u aan de­ze coo­kie­ver­kla­ring zorg­vul­dig door te ne­men. Wij ad­vi­se­ren u bij het ope­nen van on­ze web­si­te om al­le coo­kies aan te zet­ten voor de op­ti­ma­le we­ber­va­ring. U kunt uw coo­kie in­stel­lin­gen ten al­len tij­den aan­pas­sen. Het is ech­ter mo­ge­lijk dat som­mi­ge de­len van on­ze web­si­te niet cor­rect wer­ken als u coo­kies uit­scha­kelt.

Wat zijn coo­kies

Coo­kies zijn klei­ne tekst­be­stan­den die door web­si­tes kun­nen wor­den ge­bruikt om ge­brui­ker­s­er­va­rin­gen ef­fi­ci­ën­ter en vrien­de­lij­ker te ma­ken. De coo­kies wor­den op­ge­sla­gen op uw com­pu­ter, smartpho­ne, ta­blet en an­de­re ap­pa­ra­ten met in­ter­net­toe­gang wan­neer u on­ze web­si­te be­zoekt. Een coo­kie heeft een le­vens­duur. Hier­mee wordt be­paald hoe­lang de coo­kie op uw com­pu­ter blijft staan. Vol­gens de wet mo­gen wij coo­kies op uw ap­pa­raat op­slaan als ze strikt nood­za­ke­lijk zijn voor het ge­bruik van de si­te. Voor al­le an­de­re soor­ten coo­kies heb­ben wij uw toe­stem­ming no­dig. On­ze web­si­te maakt ge­bruik van ver­schil­len­de soor­ten coo­kies. Som­mi­ge coo­kies kun­nen wor­den ge­plaatst door dien­sten van der­den die op on­ze pa­gi­na's wor­den ge­bruikt.

Waar ge­brui­ken wij coo­kies voor

Coo­kies wor­den ge­bruikt om te iden­ti­fi­ce­ren wel­ke pa­gi­na's be­zocht wor­den. Dit wordt ge­daan om ge­ge­vens te kun­nen ana­ly­se­ren met be­trek­king tot het web­ver­keer op on­ze web­si­te. Op de­ze ma­nier kun­nen wij de web­si­te ver­be­te­ren en aan­pas­sen aan de be­hoef­tes van de ge­brui­kers. Ver­za­mel­de ge­ge­vens wor­den niet ge­bruikt om ac­ti­vi­tei­ten van in­di­vi­du­e­le ge­brui­kers te vol­gen. Over het al­ge­meen hel­pen coo­kies ons om u een be­te­re, ef­fi­cien­te­re en ge­bruiks­vrien­de­lij­ke­re web­si­te te bie­den. Wij kun­nen een con­tract af­slui­ten met der­den (bij­voor­beeld So­ci­al me­dia en ad­ver­ten­tie ka­na­len) die coo­kies kun­nen ge­brui­ken op on­ze web­si­te en na­mens ons in­for­ma­tie kun­nen ver­za­me­len. Het is ver­bo­den voor de­ze der­den om in­for­ma­tie te de­len met an­de­ren.

Wel­ke soor­ten coo­kies ge­bruikt on­ze web­si­te

Als be­zoe­ker kunt u kie­zen of u de coo­kies ac­cep­teert of niet. Wij ma­ken op dit ge­bruik van func­ti­o­ne­le coo­kies: een mi­ni­mum set van coo­kies, waar­bij som­mi­ge func­ti­o­na­li­tei­ten op de web­si­te weg­val­len als u ze niet ac­cep­teert. Bij ac­cep­ta­tie van de coo­kies krijgt u de meest rij­ke we­ber­va­ring zo­als u al­tijd ge­wend was. Het is niet mo­ge­lijk om func­ti­o­ne­le coo­kies uit te scha­ke­len. De web­si­te kan niet func­ti­o­ne­ren zon­der de­ze coo­kies. Daar­naast ma­ken we ge­bruik van Third­par­ty coo­kies. De­ze val­len on­der de com­mer­cie­le trac­king coo­kies. We we­ten niet wat er met de da­ta ge­beurt die bij­voor­beeld You­tu­be en Fa­cebook bin­nen­krij­gen. Hoe de coo­kies door de­ze par­tij­en ge­bruikt wor­den, kunt u le­zen op resp. Fa­cebook, In­st­agram, You-tu­be en Li­vechat.

Coo­kies kun­nen ver­an­de­ren als er ex­tra toe­pas­sin­gen wor­den toe­ge­voegd aan de si­te. Voor een ac­tu­eel over­zicht is het ver­stan­dig om de­ze coo­kiesta­te­ment re­gel­ma­tig te raad­ple­gen.

 

 
Ver­sie 1. 23 mei 2018