skip to main content skip to main menu skip to cookiewall
 

Zoek in onze collectie

Nieuwe en bijna nieuwe A-merken. 62 auto's in voorraad | 0 favorieten

Header geschiedenis

De Hol­land­se Au­to Im­port­maat­schap­pij B.V. (HAI B.V.) is op­ge­richt op 16 au­gus­tus 1967 door de fa­mi­lies van der Ma­rel en van der Klugt. Het eer­ste jaar wor­den de au­to's nog van­uit een ca­ra­van in Was­se­naar ver­kocht, maar een jaar la­ter wordt het be­drijf al naar de Zoe­ter­woude­se­weg in Lei­den ver­plaatst.

Ver­trouw­de thuis­ha­ven

Een klei­ne tien jaar la­ter ves­tigt de HAI zich aan de Flor­alaan in Rijns­burg waar het be­drijf nu nog steeds zit. In 1996 is er ver­vol­gens een uit­brei­ding van de show­room. En in 2010 volgt er na een ver­bou­wing een her­o­pe­ning van de show­room en ga­ra­ge. De Flor­alaan in Rijns­burg is nu al de­cen­nia­lang de ver­trouw­de thuis­ha­ven.

Ver­ster­king

De hui­di­ge al­ge­meen di­rec­teur, Wil­lem van der Klugt ju­ni­or, is in 1980 het ver­koop­team ko­men ver­ster­ken na­dat hij eerst de no­di­ge ver­koop­er­va­ring heeft op­ge­daan in Ame­ri­ka en Zwit­ser­land bij Jeep en een AMC-dea­ler.Zijn va­der Wil­lem van der Klugt se­ni­or, een van de op­rich­ters van het be­drijf, is in 1987 met pen­si­oen ge­gaan waar­na Van der Klugt ju­ni­or het roer over­neemt.

Een nieu­we, fris­se wind

De HAI dankt zijn naam aan het of­fi­ci­eel im­por­te­ren van de mer­ken Ram­bler, Maz­da, Dai­hat­su, Ame­ri­can Mo­tors, JEEP, Hum­mer, As­ton Mar­tin, Lagon­da & Ma­hin­dra. De au­to's die wor­den ver­kocht zijn al­le­maal voor­zien van drie op­val­len­de sein­vlag­gen die voor de let­ters HAI staan. Na­dat Van der Klugt ju­ni­or de lei­ding heeft ge­kre­gen waait er een nieu­we, fris­se wind door het be­drijf en ma­ken de klas­sie­kers plaats voor nieu­we en bij­na nieu­we A-mer­ken.

Sein­vlag­gen in on­ze huis­stijl

In de huis­stijl van HAI Hou­se Of Brands zijn drie sein­vlag­gen ver­werkt, af­kom­stig uit de ma­ri­tie­me we­reld. Ze be­ho­ren tot de in­ter­na­ti­o­na­le stan­daard van sig­naal­vlag­gen, die al­le let­ters van het al­fa­bet en cij­fers, om­vat. De vlag­gen zijn los als let­ter­vlag te ge­brui­ken en HAI.

Vanaf mijn achttiende was het duidelijk dat ik in het bedrijf zou treden. Op mijn vrije dagen was ik hier te vinden, maar ik moest van mijn vader eerst vijf jaar 'buiten spelen'. Dat heb ik gedaan en daarna volgde een mooie samenwerking met mijn vader.


Willem van der Klugt junior