skip to main content skip to main menu skip to cookiewall
 

Zoek in onze collectie

Nieuwe en bijna nieuwe A-merken. 126 auto's in voorraad | 0 favorieten

Header-HAI-blauw-1266x306-Logo (2).jpg

Pri­va­cy­ver­kla­ring

Hol­land­se Au­to Im­port Mij. BV – Rijns­burg (HAI)

HAI BV hecht veel waar­de aan trans­pa­ran­tie met be­trek­king tot haar be­leid en de be­scher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens. In de­ze pri­va­cy­ver­kla­ring ge­ven we in­for­ma­tie over hoe wij om­gaan met uw per­soons­ge­ge­vens. Wij hou­den ons in al­le ge­val­len aan de toe­pas­se­lij­ke wet- en re­gel­ge­ving, waar­on­der de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming. Hier­voor heb­ben wij het AVG-pro­gram­ma van de BO­VAG door­lo­pen, ons hier­aan ge­com­mit­teerd en de ver­kla­ring ge­te­kend. In de­ze pri­va­cysta­te­ment ko­men aan bod:

 • Ver­wer­ken van uw per­soons­ge­ge­vens in over­een­stem­ming met het doel waar­voor de­ze zijn ver­strekt, de­ze doe­len en ty­pe per­soons­ge­ge­vens zijn be­schre­ven in de­ze pri­va­cy­ver­kla­ring;
 • Dat ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens be­perkt blijft tot en­kel die ge­ge­vens wel­ke no­dig zijn voor de doel­ein­den waar­voor ze wor­den ver­werkt;
 • Er wor­den geen per­soons­ge­ge­vens door­ge­ven aan an­de­re par­tij­en, ten­zij dit no­dig is voor uit­voe­ring van de doel­ein­den waar­voor ze zijn ver­strekt en wij een ver­werk­ins­g­over­een­komst heb­ben met die par­tij.;
 • Pas­sen­de tech­ni­sche en/of or­ga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len heb­ben ge­no­men zo­dat de be­vei­li­ging van uw per­soons­ge­ge­vens is ge­waar­borgd;
 • Op de hoog­te zijn van uw rech­ten om­trent uw per­soons­ge­ge­vens, u hier op wil­len wij­zen en de­ze res­pec­te­ren.

Ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens

De ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens vindt plaats op ba­sis van de vol­gen­de grond­sla­gen:

 • Uw toe­stem­ming; Uit­voe­ring van een over­een­komst; Wet­te­lij­ke ver­plich­ting;
 • Ver­vul­ling van een taak van al­ge­meen be­lang;
 • Be­har­ti­ging van ge­recht­vaar­dig­de be­lan­gen van HAI BV.

Ge­recht­vaar­dig­de be­lan­gen zijn on­der meer de be­vei­li­ging van ge­bou­wen en ter­rei­nen, ser­vi­ce­be­rich­ten, di­rect mar­ke­ting , klant­te­vre­den­heids- en markt­on­der­zoek.

Waar­voor ver­wer­ken wij per­soons­ge­ge­vens

Uw per­soons­ge­ge­vens wor­den door HAI BV ver­werkt ten be­hoe­ve van de vol­gen­de doel­ein­den:

 • Het aan­gaan en uit­voe­ren van een over­een­komst voor het ko­pen, lea­sen, hu­ren, fi­nan­cie­ren, ver­ze­ke­ren, on­der­hou­den en re­pa­re­ren van een au­to, an­de­re vor­men van mo­bi­li­teit en aan­ver­wan­te pro­duc­ten en dien­sten;
 • Het ver­stu­ren van ser­vi­ce­be­rich­ten over bij­voor­beeld een APK keu­ring, win­ter­ban­den, zo­mer­check;
 • Het aan­gaan en uit­voe­ren van een ar­beids­over­een­komst;
 • Het voor­ko­men van frau­de en straf­ba­re fei­ten;
 • Het ver­za­me­len en ana­ly­se­ren van surf­ge­drag voor het ver­be­te­ren van web­si­tes en het ge­ven van op in­te­res­ses ge­rich­te in­for­ma­tie;
 • Het uit­voe­ren van klant­te­vre­den­heids- en markt­on­der­zoek;
 • Di­rect mar­ke­ting zo­als nieuws­brie­ven, uit­no­di­gin­gen voor eve­ne­men­ten en in­for­ma­tie over aan­ver­wan­te pro­duc­ten en dien­sten;
 • Het be­vei­li­gen van lo­ca­ties met ca­me­ra­toe­zicht;
 • Het uit­voe­ren van sta­tis­tisch en we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek;
 • Het vol­doen aan wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen zo­als bij te­rug­roe­p­ac­ties.

Af­han­ke­lijk van het doel ver­werkt HAI BV con­tact­ge­ge­vens, ge­boor­te­da­tum, ge­ge­vens om de iden­ti­teit en rij­be­voegd­heid te kun­nen vast­stel­len, fi­nan­ci­ë­le ge­ge­vens, ge­ge­vens over het voer­tuig zo­als ken­te­ken en lo­ca­tie­ge­ge­vens, het aan­tal scha­de­vrije ja­ren, het ge­drag op web­si­tes en so­ci­a­le me­dia, in­log­ge­ge­vens en/of ca­me­ra­beel­den.

Ver­strek­king aan der­den

De ge­ge­vens die u aan ons ver­strekt, kun­nen wij aan der­de par­tij­en ver­strek­ken in­dien dit nood­za­ke­lijk is voor uit­voe­ring van de hier­bo­ven be­schre­ven doel­ein­den. Bi­voor­beeld aan im­por­teurs en fa­bri­kan­ten, Dienst Weg­ver­keer (RDW), aan­bie­ders van mo­bi­li­teits­pas­sen, hulp­dien­sten, ver­ze­ke­rings- en fi­nan­cie­rings­pro­duc­ten en we­ba­na­ly­ses, aan­bie­ders van ad­mi­ni­stra­tie­ve-, com­mu­ni­ca­tie- en fac­tu­ra­tie­dien­sten, soft­wa­re­le­ve­ran­ciers en par­tij­en die wij in­hu­ren voor het ver­stu­ren van di­rect mar­ke­ting.

HAI BV geeft nooit per­soons­ge­ge­vens door aan par­tij­en waar­mee we geen ver­wer­kers­over­een­komst heb­ben af­ge­slo­ten. Met de­ze par­tij­en (ver­wer­kers) ma­ken wij hier­in de no­di­ge af­spra­ken om de be­vei­li­ging van uw per­soons­ge­ge­vens te waar­bor­gen. Ver­der zul­len wij de door u ver­strek­te ge­ge­vens niet aan der­den ver­strek­ken, ten­zij dit wet­te­lijk ver­plicht en toe­ge­staan is. Een voor­beeld hier­van is als de Be­las­ting­dienst, po­li­tie of een toe­zicht­hou­der in het ka­der van een on­der­zoek (per­soons)ge­ge­vens bij ons op­vraagt. In een der­ge­lijk ge­val die­nen wij me­de­wer­king te ver­le­nen en zijn dan ook ver­plicht de­ze ge­ge­vens af te ge­ven. In­dien wij per­soons­ge­ge­vens aan ver­wer­kers in een der­de land bui­ten de EU ver­strek­ken, doen we dat al­leen wan­neer dat land vol­gens de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie een pas­send be­scher­mings­ni­veau waar­borgt of de ver­wer­ker pas­sen­de waar­bor­gen biedt.

Coo­kies

HAI BV ge­bruikt coo­kies voor het be­heer van web­sta­tis­tie­ken, so­ci­al me­dia en ad­ver­ten­ties. Daar­naast wor­den coo­kies in­ge­zet om de wer­king en ef­fec­ti­vi­teit van on­ze web­si­tes te ver­be­te­ren. Ver­za­mel­de ge­ge­vens wor­den niet ge­bruikt om ac­ti­vi­tei­ten van in­di­vi­du­e­le ge­brui­kers te vol­gen. So­ci­al me­dia en ad­ver­ten­tie coo­kies van der­den ver­za­me­len mo­ge­lijk ge­ge­vens ook bui­ten on­ze web­si­tes. Lees meer over het ge­bruik van coo­kies in de coo­kie­ver­kla­ring op on­ze web­si­te.

Min­der­ja­ri­gen
Wij ver­wer­ken en­kel en al­leen per­soons­ge­ge­vens van min­der­ja­ri­gen (per­so­nen jon­ger dan 16 jaar) in­dien daar­voor schrif­te­lij­ke toe­stem­ming is ge­ge­ven door de ou­der, ver­zor­ger of wet­te­lij­ke ver­te­gen­woor­di­ger.

Be­waar­ter­mijn

HAI BV be­waart per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk voor het doel waar­voor de­ze zijn ver­strekt dan wel op grond van de wet is ver­eist of toe­ge­staan.

Be­vei­li­ging

Wij heb­ben pas­sen­de tech­ni­sche en or­ga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len ge­no­men om per­soons­ge­ge­vens te be­scher­men te­gen on­recht­ma­ti­ge ver­wer­king. Zo heb­ben al on­ze me­de­wer­kers ge­te­kend voor ge­heim­hou­ding. Ri­si­co's bij de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens zijn door HAI BV ge­clas­si­fi­ceerd op ba­sis van de waar­schijn­lijk­heid dat een in­ci­dent zich voor­doet en de ernst of im­pact daar­van. De­ze ri­si­co­clas­si­fi­ca­tie stelt HAI in staat or­ga­ni­sa­to­ri­sche en tech­ni­sche maat­re­ge­len te tref­fen die een pas­send be­vei­li­gings­ni­veau ga­ran­de­ren. Het gaat hier om:

 • Pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len: voor­ko­men dat een drei­ging leidt tot een be­vei­li­gings­in­ci­dent, zo­als voor­ko­men van het hac­ken van com­pu­ters;
 • De­tec­tie­ve maat­re­ge­len: we­ten dat er een be­vei­li­gings­in­ci­dent heeft plaats­ge­von­den;
 • Re­pres­sie­ve maat­re­ge­len: be­per­ken van de ne­ga­tie­ve ge­vol­gen van het be­vei­li­gings­in­ci­dent;
 • Her­stel­maat­re­ge­len: ver­hel­pen van de ne­ga­tie­ve ge­vol­gen, bij­voor­beeld ma­ken van back-ups;
 • Cor­rec­tie­ve maat­re­ge­len: re­pa­re­ren van de ge­ble­ken te­kort­ko­min­gen in de be­vei­li­ging.

Uw rech­ten om­trent uw ge­ge­vens
U heeft recht op in­za­ge, rec­ti­fi­ca­tie of ver­wij­de­ring van de per­soons­ge­ge­vens die we van u heb­ben. Te­vens kunt u be­zwaar ma­ken te­gen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens (of een deel hier­van) door ons of door een van on­ze ver­wer­kers. Ook heeft u het recht de door u ver­strek­te ge­ge­vens door ons te la­ten over­dra­gen aan uzelf of aan een an­de­re par­tij. Ui­ter­aard vra­gen wij u om u te le­gi­ti­me­ren voor­dat wij ge­hoor kun­nen ge­ven aan voor­noem­de ver­zoe­ken.

Vra­gen, op­mer­kin­gen en klach­ten

Heeft u een vraag, op­mer­king of klacht over de ver­wer­king van uw per­soons-ge­ge­vens, dan vra­gen wij u hier­over met ons con­tact op te ne­men. Mocht er een ge­schil op­tre­den dan kunt u ook con­tact op­ne­men met, of een klacht in­die­nen bij de Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens, de toe­zicht­hou­den­de au­to­ri­teit op het ge­bied van pri­va­cy.

Con­tact

In­dien u na het door­ne­men van on­ze pri­va­cy­ver­kla­ring, of in al­ge­me­ne­re zin, vra­gen hebt hier­over of con­tact met ons wenst op te ne­men kan dit via:

HAI BV
t.a.v. de di­rec­tie
Flor­alaan 2 2231 ZV Rijns­burg
Te­le­foon: 071 40 29 224
E-mail: in­fo@haibv.nl
Rijns­burg, ver­sie 22 mei 2018.