skip to main content skip to main menu skip to cookiewall
 

Zoek in onze collectie

Nieuwe en bijna nieuwe A-merken. 62 auto's in voorraad | 0 favorieten

Header-HAI-blauw-1266x306-Logo (2).jpg

Privacyverklaring

Hollandse Auto Import Mij. BV – Rijnsburg (HAI)

HAI BV hecht veel waarde aan transparantie met betrekking tot haar beleid en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiervoor hebben wij het AVG-programma van de BOVAG doorlopen, ons hieraan gecommitteerd en de verklaring getekend. In deze privacystatement komen aan bod:

 • Verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij een verwerkinsgovereenkomst hebben met die partij.;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen:

 • Uw toestemming; Uitvoering van een overeenkomst; Wettelijke verplichting;
 • Vervulling van een taak van algemeen belang;
 • Behartiging van gerechtvaardigde belangen van HAI BV.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder meer de beveiliging van gebouwen en terreinen, serviceberichten, direct marketing , klanttevredenheids- en marktonderzoek.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door HAI BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst voor het kopen, leasen, huren, financieren, verzekeren, onderhouden en repareren van een auto, andere vormen van mobiliteit en aanverwante producten en diensten;
 • Het versturen van serviceberichten over bijvoorbeeld een APK keuring, winterbanden, zomercheck;
 • Het aangaan en uitvoeren van een arbeidsovereenkomst;
 • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten;
 • Het verzamelen en analyseren van surfgedrag voor het verbeteren van websites en het geven van op interesses gerichte informatie;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheids- en marktonderzoek;
 • Direct marketing zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en informatie over aanverwante producten en diensten;
 • Het beveiligen van locaties met cameratoezicht;
 • Het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bij terugroepacties.

Afhankelijk van het doel verwerkt HAI BV contactgegevens, geboortedatum, gegevens om de identiteit en rijbevoegdheid te kunnen vaststellen, financiële gegevens, gegevens over het voertuig zoals kenteken en locatiegegevens, het aantal schadevrije jaren, het gedrag op websites en sociale media, inloggegevens en/of camerabeelden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bivoorbeeld aan importeurs en fabrikanten, Dienst Wegverkeer (RDW), aanbieders van mobiliteitspassen, hulpdiensten, verzekerings- en financieringsproducten en webanalyses, aanbieders van administratieve-, communicatie- en facturatiediensten, softwareleveranciers en partijen die wij inhuren voor het versturen van direct marketing.

HAI BV geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de Belastingdienst, politie of een toezichthouder in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Indien wij persoonsgegevens aan verwerkers in een derde land buiten de EU verstrekken, doen we dat alleen wanneer dat land volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgt of de verwerker passende waarborgen biedt.

Cookies

HAI BV gebruikt cookies voor het beheer van webstatistieken, social media en advertenties. Daarnaast worden cookies ingezet om de werking en effectiviteit van onze websites te verbeteren. Verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Social media en advertentie cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten onze websites. Lees meer over het gebruik van cookies in de cookieverklaring op onze website.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

HAI BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist of toegestaan.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben al onze medewerkers getekend voor geheimhouding. Risico's bij de verwerking van persoonsgegevens zijn door HAI BV geclassificeerd op basis van de waarschijnlijkheid dat een incident zich voordoet en de ernst of impact daarvan. Deze risicoclassificatie stelt HAI in staat organisatorische en technische maatregelen te treffen die een passend beveiligingsniveau garanderen. Het gaat hier om:

 • Preventieve maatregelen: voorkomen dat een dreiging leidt tot een beveiligingsincident, zoals voorkomen van het hacken van computers;
 • Detectieve maatregelen: weten dat er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden;
 • Repressieve maatregelen: beperken van de negatieve gevolgen van het beveiligingsincident;
 • Herstelmaatregelen: verhelpen van de negatieve gevolgen, bijvoorbeeld maken van back-ups;
 • Correctieve maatregelen: repareren van de gebleken tekortkomingen in de beveiliging.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Uiteraard vragen wij u om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen, opmerkingen en klachten

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over de verwerking van uw persoons-gegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Mocht er een geschil optreden dan kunt u ook contact opnemen met, of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via:

HAI BV
t.a.v. de directie
Floralaan 2 2231 ZV Rijnsburg
Telefoon: 071 40 29 224
E-mail: info@haibv.nl
Rijnsburg, versie 22 mei 2018.