skip to main content skip to main menu skip to cookiewall
 

Zoek in onze collectie

Nieuwe en bijna nieuwe A-merken. 126 auto's in voorraad | 0 favorieten

Service

Be­trouw­baar, vak­kun­dig en ser­vi­ce

De woor­den ver­trouwd, vak­kun­dig en ser­vi­ce zijn de kern­woor­den die wij graag uit­dra­gen, maar bo­ven­al vol pas­sie en met ge­dre­ven­heid wil­len uit­voe­ren. Een team van pro­fes­si­o­nals staat voor u klaar om met de groot­ste zorg aan uw au­to te wer­ken of om u te ad­vi­se­ren.

On­der­houd en re­pa­ra­tie

Ons team van tech­ni­ci is ge­traind en er­va­ren in het wer­ken met de meest ex­clu­sie­ve en ge­a­van­ceer­de au­to's. We be­grij­pen dat de­ze au­to's niet al­leen snel en krach­tig zijn, maar ook ui­terst ge­voe­lig en com­plex. We zor­gen er­voor dat el­ke au­to in top­con­di­tie blijft door ge­bruik te ma­ken van de nieuw­ste tech­no­lo­gie­ën en ge­reed­schap­pen. U kunt bij ons te­recht voor zo­wel het re­gu­lie­re on­der­houd als re­pa­ra­ties, in­bou­wen van ac­ces­soi­res en aan­koop- en APK-keu­rin­gen. Ook zijn wij ge­spe­ci­a­li­seerd in het on­der­houd van ex­clu­sie­ve mer­ken zo­als Land Ro­ver, Jeep, Por­sche etc. Uit heel Ne­der­land en daar­bui­ten komt men daar­voor naar Rijns­burg.

Be­vei­li­ging

Wij be­grij­pen dat uw au­to meer is dan al­leen een ver­voers­mid­del, het is een waar­de­vol be­zit en wel­licht een in­ves­te­ring. Daar­om bie­den we u de mo­ge­lijk­heid om uw au­to te voor­zien van een pro­fes­si­o­neel voer­tuig­volg­sys­teem met op­ti­o­neel een start-blok­keersys­teem. Dit sys­teem is niet al­leen voor de vei­lig­heid; u be­schikt ge­lijk ook over een rit­ten­re­gi­stra­tie­sys­teem. Ui­ter­aard zijn on­ze sys­te­men ge­cer­ti­fi­ceerd voor de ver­ze­ke­raars. On­ze ex­per­ti­se, pas­sie en toe­wij­ding zor­gen er­voor dat jouw au­to te al­len tij­de be­schermd is. Neem ge­rust con­tact met ons op en ont­dek hoe we uw au­to kun­nen be­vei­li­gen.

Ac­ces­soi­res

Wij bie­den u een uit­ge­brei­de reeks aan ac­ces­soi­res om uw au­to nog ex­clu­sie­ver of prak­ti­scher te ma­ken. Vraag on­ze ver­ko­pers naar de ve­le mo­ge­lijk­he­den die er zijn, bij­voor­beeld: Ap­ple Car­play, An­droid Au­to, ca­me­ra's, te­le­foon, alarm (track and tra­ce), Stin­ger, en­ter­tain­ment (DAB, Net­flix en You­Tu­be), na­vi­ga­tie­sys­te­men, trek­haak, dak­dra­gers en schuif­da­ken.

De­tai­ling

Wij bie­den de meest uit­ge­brei­de de­tai­ling dien­sten aan om er­voor te zor­gen dat uw au­to er al­tijd op zijn best uit­ziet. Of het nu gaat om het ver­wij­de­ren van swirls, kras­sen en vlek­ken, het po­lijs­ten van lak­ken, het rei­ni­gen en be­han­de­len van het in­te­ri­eur, lak­be­scher­mings­fo­lie ( PPF of Xpel ) of het aan­bren­gen van in­fra­rood­glas­coa­tings, we heb­ben al­les wat no­dig is om uw au­to er als nieuw uit te la­ten zien en te la­ten be­scher­men.

Trans­port

Het trans­port van uw au­to is niet iets wat re­gel­ma­tig ge­beurt, maar wel met de groot­ste zorg ge­daan moet wor­den. On­ze au­to trans­port dienst wordt uit­ge­voerd door er­va­ren en pro­fes­si­o­ne­le chauf­feurs die ge­traind zijn om uw au­to vei­lig en zorg­vul­dig te ver­voe­ren. Wij re­ge­len zo­wel open als ge­slo­ten trans­port, com­bi­trans­port voor meer­de­re au­to's en trans­port per vlieg­tuig. Hier­voor be­schik­ken wij over de mid­de­len (voor zo­wel im­port als ex­port), ken­nis én de men­sen die het graag en goed voor u re­ge­len.

Vel­gen & ban­den

Naast ver­schil­len­de soor­ten vel­gen be­schik­ken wij ook over een groot as­sor­ti­ment ban­den. Hier­bij ont­bre­ken na­tuur­lijk de be­ken­de A-mer­ken niet. Spe­ci­a­le ma­ten voor bij­voor­beeld Jeep, Por­sche, Rolls Roy­ce en Bent­ley heb­ben wij op voor­raad. Te­vens be­schik­ken we over een ban­den­ho­tel en kun­nen wij zo­wel zo­mer- als win­ter­ban­den le­ve­ren en mon­te­ren.

In­te­ri­eur & le­der

Heeft u zo uw ei­gen idee­ën en wen­sen over het in­te­ri­eur van uw au­to? Wij ad­vi­se­ren u hier­over en le­ve­ren maat­werk. Wilt u spe­ci­a­le kleu­ren of ge­stikt le­der, een car­bon dash­board of be­scha­dig­de stoe­len la­ten re­pa­re­ren; wij hel­pen u graag hier­mee!

Lea­sen & fi­nan­cie­ren

Lea­sen biedt di­ver­se voor­de­len voor zo­wel de za­ke­lijk als par­ti­cu­lier rij­der. Als u voor lea­sen kiest, hoeft u niet di­rect ka­pi­taal of spaar­geld aan te spre­ken. Au­to­lea­sing schept dui­de­lijk­heid door trans­pa­ran­te en goed te bud­get­te­ren maand­las­ten. Vraag on­ze ver­ko­pers naar de voor­de­len en mo­ge­lijk­he­den van au­to­lea­sing. Zij kun­nen een pas­send lea­se­voor­stel ma­ken dat vol­le­dig bij uw wen­sen en uw si­tu­a­tie aan­sluit.

Ver­ze­ke­ren & ga­ran­ties

Als lief­heb­bers we­ten we als geen an­der hoe be­lang­rijk het is om uw au­to goed te be­scher­men te­gen on­voor­zie­ne om­stan­dig­he­den. Daar­om heb­ben we in sa­men­wer­king met Au­to­mo­ti­ve-In­su­ran­ce de au­to­ver­ze­ke­ring van Hou­se of Brands ont­wik­keld. Hier­mee re­gelt u snel te­le­fo­nisch of via het in­ter­net uw ver­ze­ke­ring. Tij­dens een re­pa­ra­tie krijgt u gra­tis ver­van­gend ver­voer en u be­taalt géén ei­gen ri­si­co bij de snel­le en vak­kun­di­ge re­pa­ra­tie via Hou­se of Brands. Op al on­ze ver­koch­te au­to's en re­pa­ra­ties ge­ven wij on­ze be­ken­de HAI-ga­ran­tie.

U en uw auto verdienen de allerbeste zorg en service! Uit heel Nederland en daarbuiten komt men daarvoor naar Rijnsburg.

Maak een afspraak